31-01-2019 | Werkgroep N264

Eerste bijeenkomst werkgroep herinrichting N264

Op woensdagavond 30 januari vond de eerste bijeenkomst van de werkgroep “Herinrichting N264 - Bebouwde kom” plaats. Deze werkgroep denkt samen met professionals van de provincie na over de aanpak van de verkeersproblematiek die de N264 in de kom van Sint Hubert te weeg brengt.

Samenstelling werkgroep 

De werkgroep bestaat onder andere uit een aantal aanwonenden die persoonlijk of namens een buurtschap zitting nemen, leden van de werkgroep “Geen vrachtverkeer” en afgevaardigden van het “Platvorm verkeer”, de brigadiersgroep, de ZLTO, de ondernemersvereniging en de gemeente Mill en Sint Hubert. De werkgroep gaat enkel over de bebouwde kom van Sint Hubert en niet over het traject Hapseweg. Het proces over de herinrichting van de Hapseweg zal later opgestart worden. 

Uiting van zorgen

Vlak voor de bijeenkomst hebben het actiecomité “De weg moet weg” en enkele tientallen aanwonenden nogmaals op een nadrukkelijke manier hun zorgen geuit over de veiligheid, de leefbaarheid en de toenemende overlast. De vertegenwoordigers van de provincie hebben aangegeven deze problematiek te erkennen. Zij melden daarbij dat een volledige oplossing van het probleem niet voorhanden is, maar dat zij wel degelijk mogelijkheden zien om de overlast die op dit moment ervaren wordt te verminderen door de herinrichting van het huidige tracé. 

Besluitvorming

In het begin van de bijeenkomst zijn de besluitvorming en ook de cijfers waarop deze is gebaseerd ter sprake geweest. De provincie heeft duidelijk gemaakt dat er op dit moment onvoldoende redenen zijn die een ruime rondweg om Sint Hubert rechtvaardigen. In de toekomst kan dit echter veranderen en kan dit opnieuw bekeken worden. Door het aanleggen van de tellussen vorig jaar, is het nu beter mogelijk de verkeersaantallen te monitoren. Voor nu is er besloten tot een herinrichting van het huidige tracé. Met betrekking tot de cijfers zijn er met name vragen en twijfels over de actualiteit en de gebruikte bron. Om te voorkomen dat er discussies over deze cijfers blijven, heeft de Dorpsraad de provincie eerder al om actuele telgegevens verzocht. De eerste ruwe data van najaar 2018 zijn inmiddels beschikbaar. Zodra de gegevens verder uitgewerkt zijn, zullen deze op korte termijn samen met een toelichting met de leden van de werkgroep herinrichting N264 worden gedeeld. 

Reconstructie

De provincie heeft verder aangegeven dat de huidige inrichting van de N264 met name is gericht op een vlotte doorstroming van het verkeer. Aan de hoeveelheid verkeer is niet heel veel te doen. Echter zullen het verbeteren van de leefbaarheid en het beperken van de overlast een veel belangrijkere rol gaan spelen bij de herinrichting van de kom dan het bevorderen of het behouden van een vlotte doorstroming. Met het uitvoeren van verschillende maatregelen hoopt men onder andere de snelheid omlaag te brengen, de veiligheid te vergroten en de weg minder aantrekkelijk te maken voor doorstromend verkeer. 

De provincie heeft tijdens verschillende eerdere bijeenkomsten in het dorp informatie opgehaald. De op die manier ingebrachte knelpunten van het huidige tracé zijn met de leden van de werkgroep besproken. Een aantal problemen zijn nader toegelicht dan wel verduidelijkt. Er is van gedachte gewisseld over mogelijke oplossingen en verbeteringen. Zo is onder andere uitgesproken dat autoverkeer goed gescheiden dient te worden van  fietsers en voetgangers.

Tot slot heeft een landschapsarchitect aan de hand van verschillende voorbeelden laten zien hoe de weg opnieuw ingericht zou kunnen worden. Doel is om in het huidige “versteende beeld” meer groen aan te brengen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het plaatsen van hagen en het uitbreiden van het aantal bomen, die naast een meer dorpse uitstraling ook een functie kunnen hebben in het afvangen van fijnstof. Tijdens de bijeenkomst werd  al volop meegedacht door de werkgroepleden. Aan hen is gevraagd de provincie van nadere input te voorzien. Tijdens de volgende bijeenkomst in maart zal hier dan verder over worden gesproken.

Dorpsraad procesbewaker

Ook in het herinrichtingstraject heeft de Dorpsraad de rol van procesbewaker. Hoewel de bijeenkomst een wat moeizame start had, heeft de Dorpsraad de avond als constructief ervaren. De Dorpsraad heeft begrip voor de gevoelens die er in het dorp leven en raadt inwoners vooral aan om hierover met hen, de provincie of de gemeente in gesprek te gaan. Dit kan door contact op te nemen met info@dorspraadsthubert.nl of het contactformulier op de website van de provincie in te vullen.