25-09-2019 | Werkgroep N264

Informatieavond over plan N264 in Sint Hubert

Op woensdag 9 oktober organiseert de provincie Noord-Brabant een informatieavond voor de inwoners van Sint Hubert over de herinrichting van de Pastoor Jacobsstraat binnen de bebouwde kom. De informatieavond vindt plaats in gemeenschapshuis 'De Jachthoorn'  en begint om 19:30 uur. 

In 2018 vond de studie plaats naar de problematiek en mogelijke oplossingen voor de N264 Uden - Haps. De stuurgroep (gedeputeerde van de provincie en wethouders van de gemeenten Mill en Sint Hubert en Uden) hebben besluiten over die studie genomen, ook voor de kom van Sint Hubert. Dit betekende concreet dat een maatregelenpakket voor de kom van Sint Hubert oplossingen moet bieden voor de leefbaarheid. Afgesproken is dat een plan hiervoor in nauwe samenwerking met betrokkenen moet worden uitgewerkt. 

Stand van zaken

In november 2018 heeft de vorige informatieavond plaatsgevonden en is de start gemaakt met het formeren van een werkgroep met het doel om te komen tot een breed gedragen en haalbare herinrichting van de komtraverse. In een viertal bijeenkomsten van deze werkgroep, vergezeld door de dorpsraad, is breed gediscussieerd over de uitgangspunten van de herinrichting, de mogelijke en wenselijke maatregelen, de te verwachten effecten, hetgeen heeft geleid tot een (voorlopig) herinrichtingsplan. De stuurgroep heeft besloten om dit plan aan de inwoners van Sint Hubert voor te leggen met de mogelijkheid om op het plan te reageren.

Informatieavond

Om u allen over de voorstellen voor de herinrichting te informeren en te bezien of nog verbeteringen mogelijk zijn, wordt opnieuw een informatiebijeenkomst georganiseerd. De stand van zaken en het gevolgde proces zullen dan nader worden toegelicht, maar ook willen we graag wat aanverwante aspecten aan de orde stellen.

Dat betekent dat in het eerste deel van de avond wordt in gegaan op de ontwikkeling van het verkeersbeeld, de toekomstige monitoring van cijfers en over de toekomstige invoering van de kilometerheffing voor vrachtverkeer. In het tweede deel van de avond wordt de herinrichting van de Pastoor Jacobsstraat toegelicht. De (voorlopige) agenda is als volgt: 

Deel 1

19.30 uur  Welkom (gespreksleider mw I. Lagas)

19.40 uur  Inleiding aanpak en voortgang planstudie (projectmanager T. van Helvert)

19.50 uur  Toelichting verkeersintensiteiten, kilometerheffing, werkgeversaanpak

20.00 uur  Vragenronde

20.15 uur  Korte pauze

Deel 2 

20.30 uur  Toelichting ontwerp voor de herinrichting (J. Viscaal)

20.50 uur  Aanvullingen vanuit de werkgroep (gespreksleider mw. I. Lagas)

21.00 uur  Reacties, wensen, vragenronde plenair

21.30 uur  Afsluiting (gespreksleider mw. I. Lagas)

Nadat de plenaire bijeenkomst is afgesloten is er nog alle ruimte voor individuele vragen/gesprekken met de vertegenwoordigers van het projectteam.

Vragen

Meer informatie is te vinden op de website www.brabant.nl/N264. Als u vragen heeft dan kunt u deze mailen naar N264@brabant.nl of contact opnemen met Ben Peters, omgevingsmanager, bereikbaar op telefoonnummer 06-21553099.