22-02-2020 | Werkgroep N264

Nieuws van de Dorpsraad - Februari

Ontwikkelingen N264

Afgelopen tijd zijn er een aantal bijeenkomsten geweest om zaken rond de N264 te bespreken met belanghebbenden. Inmiddels is ook het tweede project in gang gezet. In navolging van de herstructurering van de bebouwde kom van Sint Hubert zal ook het traject buiten de bebouwde kom aangepakt gaan worden. Het tracé buiten de kom richting Haps wordt besproken in een daarvoor gevormde klankbordgroep van aanwonenden en belanghebbenden, waarvoor men zich enige tijd geleden konden aanmelden. Het tracé buiten de kom richting rotonde Erica wordt hier niet in meegenomen. Hierover gaat de provincie apart met de omwonenden in gesprek.

Op 11 februari heeft de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep voor het tracé richting Haps plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is nogmaals benadrukt dat de leefbaarheid onder druk staat door het grote aantal verkeersbewegingen in en rondom Sint Hubert. De leden van de klankbordgroep zijn duidelijk geweest over de knelpunten en de gewenste maatregelen. Onderling inhalen door “snel” verkeer, de hoge snelheid en de slechte oversteekbaarheid zijn aandachtspunten die volgens de aanwonenden echt hoge prioriteit zullen moeten krijgen. Het verslag van de bijeenkomst zal binnenkort gepubliceerd worden op de website van de provincie Noord Brabant

Op 30 januari is door leden van de werkgroep herstructurering kom Sint Hubert een bijeenkomst georganiseerd. Henri van de Pol, Huub Schuurmans en Hans Brouwers hebben hiervoor het initiatief genomen en daarmee gehoor gegeven aan de door de Dorpsraad geuite wens om deze werkgroep voort te laten bestaan. Op deze manier blijft het mogelijk om, ook na de herstructurering, de problematiek m.b.t. de N264 in en rond Sint Hubert bij aan de orde te blijven stellen.  

Tijdens deze vergadering is door de provincie het team voorgesteld wat de verdere uitwerking van de herstructurering in de kom van Sint Hubert op zicht gaat nemen. Ook is de planning voor deze werkzaamheden gedeeld. De werkgroep heeft opnieuw aangekaart dat er op dit moment veel verkeer met hoge snelheid het dorp in en uit rijdt en gevraagd of hier nu al iets aan gedaan kan worden. De provincie heeft toegezegd hiernaar te kijken. Mogelijk kunnen er alvast (tijdelijke) verkeer remmende maatregelen genomen worden. Tot slot is om een update van de cijfers (huidige verkeersaantallen en prognose voor 2030) gevraagd.

Kermis

Eerder is in de media bekend gemaakt dat de kermis dit jaar in juni plaats zou vinden. Dit is echter niet het geval. Op verzoek van de kermisexploitant en in overleg met de gemeente en café Broers is er voor een andere datum gekozen. De kermis vindt dit jaar plaats van zaterdag 9 t/m dinsdag 12 mei. Noteer dit alvast in uw agenda!