12-07-2019 | Werkgroep N264

Vrachtwagenheffing Sint Hubert: veelgestelde vragen

Afgelopen week heeft de Dorpsraad de inwoners van Sint Hubert opgeroepen om hun zienswijze over de plannen voor vrachtwagenheffing bij de overheid kenbaar te maken. Uit de ontvangen reacties blijkt dat er behoefte is aan nadere toelichting.

Waarom vraagt de Dorpsraad aandacht voor de vrachtwagenheffing?

De vrachtwagenheffing zal vanaf 2023 ingevoerd worden op alle A-wegen (snelwegen) en een beperkt aantal N-wegen (provinciale wegen). In onze regio gaat het om de N321 (Cuijk-Grave), de N324 (Grave-Oss), de A50 en de A73. De N264 is niet meegenomen in deze plannen. De Dorpsraad en andere betrokken werkgroepen vrezen dat, door het invoeren van een heffing elders in de regio, het vrachtverkeer op de N264 nog verder zal toenemen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de bebouwde kom van Sint Hubert, die met de huidige verkeersintensiteit toch al onder druk staan. Recente tellingen geven aan, dat 20% van het verkeer dat hier door Sint Hubert rijdt, vrachtverkeer is. Een veel hoger percentage dan gemiddeld.

Waar vraagt de Dorpsraad nu precies aandacht voor?

Tot 7 augustus kan iedereen zijn of haar zienswijze op het concept wetsvoorstel voor vrachtwagenheffing door een internetconsultatie bij de overheid kenbaar maken. Middels het recente persbericht en de twee aan de N264 geplaatste borden vragen wij hier aandacht voor en roepen wij alle inwoners (dus niet alleen aanwonenden) op om hier gebruik van te maken. De kans dat de plannen voor vrachtwagenheffing van tafel worden geveegd is nihil. Daarom zetten de Dorpsraad en de betrokken werkgroepen zich er voor in dat de vrachtwagenheffing ook op de N264 wordt ingevoerd.

Waarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk individuele reacties worden ingediend?

Om bij de minister dan wel het ministerie aandacht te krijgen voor de situatie in Sint Hubert, is het belangrijk dat er zo veel mogelijk reacties binnen komen. Alleen op die manier kan een duidelijk signaal afgegeven worden dat de lokale problematiek écht aangepakt moet worden.

Realiseert de Dorpsraad zich dat het invoeren van een vrachtwagenheffing op de N264 niet gunstig is voor lokale ondernemers?

De Dorpsraad is zich hiervan bewust en heeft begrip voor hun reacties. De Dorpsraad heeft echter tot doel om zich in te zetten voor een leefbaar Sint Hubert waar het prettig en veilig wonen is. Daar de huidige verkeersintensiteit er voor zorgt dat de leefbaarheid en ook de verkeersveiligheid reeds in het geding zijn, staat de Dorpsraad er voor dat deze problematiek prioriteit krijgt.  

Is er een verband tussen de plannen voor vrachtwagenheffing en de recente discussie over wel of geen rondweg?

Dit zijn in principe twee aparte dossiers. Er is echter wel een verband. Er wordt voorlopig geen rondweg aangelegd. Er is gekozen om middels een herinrichting van de Pastoor Jacobsstraat de huidige verkeersoverlast te verminderen. Wel wordt het verkeer continu geteld. Dorpsraad en ook andere betrokken partijen vrezen dat de bij de herinrichting te nemen maatregelen teniet worden gedaan als gevolg van de vrachtwagenheffing (op andere wegen in de regio) en meer vrachtverkeer naar de N264 zal uitwijken.

Waarom had de Dorpsraad bij de discussie over de rondweg geen mening en wordt er t.a.v. de vrachtwagenheffing wel een duidelijk standpunt ingenomen?

Bij de discussie over een rondweg was er verdeeldheid tussen twee grote groepen van inwoners. De leefbaarheidsproblematiek zou met de voorgestelde rondweg verplaatst en niet opgelost worden. De Dorpsraad heeft om deze redenen geen standpunt ingenomen in deze kwestie. Nu gaat het om een groot algemeen belang van veiligheid en leefbaarheid.

Met welke partijen werkt de dorpsraad samen in dit dossier?

De Dorpsraad streeft altijd naar een brede samenwerking. Dit om voldoende aandacht en draagvlak voor een bepaald dossier te krijgen. Bij het dossier vrachtwagenheffing N264 wordt er samengewerkt met:

  • Gemeente
  • Lokale politieke partijen
  • Werkgroep ‘Geen vrachtverkeer’
  • Werkgroep ‘Weg moet weg'
  • Werkgroep ‘Herinrichting Pastoor Jacobsstraat'
  • Platform Verkeer

Zowel de gemeente als de lokale politiek hebben connecties bij de provincie en in Den Haag. Zij helpen ons om de problematiek ook daar onder de aandacht te brengen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Informatie over de vrachtwagenheffing:

Voor specifieke vragen of opmerkingen dan wel een bezoek aan onze vergadering kan er contact opgenomen worden met info@dorpsraadsthubert.nl.

De Dorpsraad roept dus niet alleen aanwonenden maar alle inwoners op om hun standpunt via de internetconsultatie duidelijk te maken.